143x195cm(4'8"x6'5")
64x107cm(2'1"x3'6")
76x138m(2'6"x4'6")
66x127cm(2'2"x4'2")
90x175cm(2'11"x5'9")
N49 * Suiyuan Rug,Late 19th Century-cotton/cotton
N76 * Baotou Rug,Late 19th Century-cotton/cotton
R013 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
R23 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
R25 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
   
 
 
118x184cm(46x72")
50x102cm(20x40'')
183x235cm(6'x7'9")
84x151cm(2'9"x4'11")x2
60x110cm(2'x3'7")
N83 * Baotou Rug, About 80 Years Old-cotton/cotton
P68 * Baotou Rug, About 90 Years Old-cotton/cotton
N85 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
P03 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
P41 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
         
94x182cm(3'1"x6')
54x113m(1'9"x3'8")
77x145(2'6"x4'9")
67x135cm(2'2"x4'5")
150x180cm(4'11"x5'11")
R12 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
P50 * Suiyuan Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
R49 * Baotou Rug,Late 19th Century-cotton/cotton
R028 * Baotou Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
R018 * Baotou Rug, About 80 Years Old-cotton/cotton
         
129x186cm(4'3"x6'1")
58x61cm(23"x24")
60x117cm(2'x3'10")
90x146cm(3'x4'9")
180x198cm(5'11"x6'6")
R093 * Baotou Rug,Mid-19th Century-cotton/cotton
Lu47 * Baotou-Suiyuan Mat,19th Century-cotton/cotton
DX051 * Suiyuan Rug, About 80 Years Old-cotton/cotton
X0001 * Baotou-Suiyuan Rug "Five Dragons" , About 100 Years Old-cotton/cotton
P52 * Baotou-Suiyuan Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
 
68x129cm(27x51")
129x186cm(4'3"x6'1")
156x182cm(5'1"x6')
164x245cm(5'5"x8'1")
69x130cm(27x51")
R087 * Baotou-Suiyuan Rug,Late 19th Century-cotton/cotton
R093 * Baotou Rug,Mid-19th Century-cotton/cotton
D5462 * Baotou Rug,About 100 Years Old-cotton/cotton
X0004 * Baotou-Suiyuan Rug,Late 19th Century-cotton/cotton
R094 * Baotou-Suiyuan Temple "Lions" Rug, Late 19th Century-cotton/cotton
Prev A B C D Next